Ιστορία Νομοθεσία Τσικουδιά

Γεωγραφική Ένδειξη “Τσικουδιά Κρήτης”

Το απόσταγμα από στέμφυλα στην Κρήτη έχει Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη “ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ”.

Οι αρμόδιες αρχές για την προστασία αυτή είναι:
– το Υπουργείο Οικονομικών,
– η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,
– η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και
– η Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων.

Η Γεωγραφική ένδειξη “Τσικουδιά Κρήτης χρησιμοποιείται για το απόσταγμα από στέμφυλα που παράγεται στην Κρήτη. Στην γεωγραφική περιοχή πρέπει να πραγματοποιείται η διαδικασία παραγωγής, από την απόσταξη των στεμφύλων έως την τελική παρασκευή του ποτού και την εμφιάλωσή του.

Με την γεωγραφική ένδειξη προστατεύετε και διασφαλίζετε η ταυτότητα και ποιότητα της Τσικουδιάς Κρήτης, καθώς και η φήμη της.

Τσικουδιά Κρήτης

Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Η Τσικουδιά Κρήτης” καταχωρίστηκε κατ’ αρχάς ως γεωγραφική επωνυμία υπέρ της Ελλάδος για την κατηγορία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής» στο Παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και εν συνεχεία ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδος για την αυτή κατηγορία αλκοολούχων ποτών στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, ο οποίος αντικατέστησε τον καν. (ΕΟΚ) 1576/89. Διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η παραγωγή και επισήμανση της Τσικουδιάς Κρήτης πέραν των ενωσιακών διατάξεων διέπονται και από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της Ελλάδος για το τσίπουρο/τσικουδιά, όπως αυτές καταγράφονται στις κατωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις:
-Νόμος 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα (ΦΕΚ 281/Α’/18-12-2001)
-Απόφαση Υπουργού Οικονομικών3002475/383/0029/02-02-2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (ΦΕΚ 162/Β’/19-02-2010),όπου κατά βάσιν περιλαμβάνονται οι σχετικές με τον έλεγχο διαδικασίες και διατυπώσεις.
-Απόφαση Υπουργού Οικονομικών30/077/2131/2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ1946/Β’/31-8-2011),όπου καταγράφονται τα ειδικά εθνικά μέτρα για τις γεωγραφικές ενδείξεις εν γένει (άρθρο 5, Μέρος Α),καθώς και οι ιδιαίτερες προδιαγραφές του τσίπουρου/τσικουδιάς (άρθρο 4, Μέρος Β’)

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η γεωγραφική ένδειξη «τσικουδιά» και κατ’ επέκταση και η γεωγραφική ένδειξη «Τσικουδιά Κρήτης» αποτελούν επωνυμίες πώλησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά παράδοση, και αντικαθιστούν την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής». Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας πώλησης «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής» στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα, για προϊόντα που προορίζονται είτε για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στις οποίες η αναγραφή αυτή βοηθά την ενημέρωση του καταναλωτή για την φύση του προϊόντος.
Όπως αυτά αναγράφονται στον ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-19-2-15.

πηγή: www.gcsl.gr

ByRaki flavor team

www.byraki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *